10 hàm hữu ích trong php newbie nên biết

Có nhiều hàm trong php rất hữu ích cho không những các bạn newbie mà cả những bạn đã có kinh nghiệm. Sau đây mình xin giới thiệu 10 hàm hữu ích trong php mà các bạn newbie nên biết. Những hàm này sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn đấy.

10 hàm hữu ích trong php

10.Rand()

Hàm rand() sẽ  lấy một số ngẫu nhiên có giá trị giữa 2 số đưa vào.

Ví dụ:

rand(100,999);

=> trả về một số trong khoảng từ 100 đến 999.

9.isset()

Hàm isset() dùng để xác định có hay không một biến được gán giá trị.

Ví dụ:

$name = “BlogIT”;

isset($name); trả về true

isset($lastname); trả về false

8.date()

Hàm date() trả về thời gian theo đinh dạng mong muốn

Ví dụ:

date('Y-m-d H:i:s');

=> trả về ngày giờ hiện tại.

7.file_get_contents()

Hàm file_get_contents() dùng để lấy nội dung của một file

Ví dụ:

$file = file_get_contents('<a href="http://www.codingbin.com/">demo.txt</a>');

echo $file;

6.move_uploaded_file()

Hàm move_uploaded_file() phương thức này dùng để upload một file từ local lên server

Ví dụ:

$uploads_dir = '/uploads';

foreach ($_FILES["pictures"]["error"] as $key => $error) {

if ($error == UPLOAD_ERR_OK) {

$tmp_name = $_FILES["pictures"]["tmp_name"][$key];

$name = $_FILES["pictures"]["name"][$key];

move_uploaded_file($tmp_name, "$uploads_dir/$name");

}

}

5.json_encode

Hàm này sẽ tạo ra định dạng json.

Ví dụ:

$data = array("a","b","c");

echo json_encode($data);

4.str_word_count

Hàm str_word_count() dùng để đếm số từ trong chuỗi.

Ví dụ:

$str = "Toi chua bao nhieu tu?";

echo str_word_count($str);

3.glob()

Hàm Glob() dùng để tìm file theo một yêu cầu xác định trước. Nó cũng gần giống hàm scandir()

Ví dụ:

// get all php files

$files = glob('*.php');

print_r($files);

/* output looks like:

Array

(

[0] => test.php

[1] => blogit.php

[2] => output.php)

*/

2.uniqid()

Trong tình huống mà bạn muốn thi hành một chuỗi duy nhất thì hàm này sẽ thực hiện chức năng đó.

Ví dụ:

echo uniqid();

=> Kết quả: 5785075a5e08b

1.var_dump()

Bạn muốn biết chính xác những gì có trong biến thì hãy dùng đến nó

Ví dụ:

$data = array("a","b","c");

var_dump($data);

=> Kết quả:

array(3) {

[0]=>

string(1) "a"

[1]=>

string(1) "b"

[2]=>

string(1) "c"

}

Kết luận:

Hy vọng với 10 hàm hữu ích trong php mà mình giới thiệu qua sẽ giúp cho công việc của các bạn trở nên dễ dàng hơn.

10 hàm hữu ích trong php newbie nên biết
3.8 (75%) 4 votes

Bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

Thông báo
avatar
wpDiscuz