[Bài 5] Thực thi jquery DOM

5/5 - (1 bình chọn)

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về hiệu ứng trong jquery. Ở bài này mình sẽ giới thiếu đến các bạn về những phương thức thực thi jquery DOM tác động và làm thay đổi đến HTML và CSS trong trang web. Đây là những phương thức được sử dụng nhiều và vô cùng mạnh mẽ.

DOM là gì?

jquery DOM

DOM là từ viết tắt của Document Object Model là một chuẩn để truy xuất và thao tác đến các đối tượng HTML, XHTML, XML. Nói nôm na là cách thức để thay đổi HTML, CSS trên trang web.

Các phương thức lấy và gán nội dung

Có nhiều phương thức trong jquery để lấy nội dung hoặc giá trị từ các thẻ HTML như sau:

text(): Gán hoặc lấy nội dung chữ của thành phần được chọn.

tal(): Gán hoặc lấy giá trị của các thành phần trong form.

html(): Gắn hoặc lấy nội dung của thành phần được chọn bao gồm cả các thẻ html.

Phương thức lấy và gán giá trị của thuộc tính

Ngoài ra chúng ta cũng có phương thức để dễ dàng lấy được giá trị của các thuôc tính trong các thẻ HTML.

attr(): Gán hoặc lấy giá trị của thuộc tính

Thêm thành phần và nội dung mới

Các phương thức sau sẽ thêm nội dung mới là các thành phần HTML vào thành phần được chọn:

append(): Thêm nội dung vào cuối của thành phần đang được chọn.

prepend(): Thêm nội dung vào đầu của thành phần đang được chọn.

after(): Thêm nội dung vào phía sau thành phần đang được chọn.

before(): Thêm nội dung vào phía trước thành phần đang được chọn.

Loại bỏ các thành phần HTML đã tồn tại

Các phương thức sau sẽ loại bỏ các thành phần HTML từ thành phần được chọn:

remove(): Loại bỏ thành phần đang được chọn là cả các thành phần con trong nó.

empty(): Loại bỏ các thành phần con trong thành phần đang được chọn.

Thay đổi css

Cũng như HTML, chúng ta có thể thay đổi các thuộc tính css bằng jquery với các phương thức sau:

addClass(): Thêm một hoặc nhiều class css vào thành phần được chọn.

removeClass(): Loại bỏ một hoặc nhiều class css từ thành phần được chọn.

toggleClass(): Thay đổi luân phiên giữa việc thêm hoặc loại bỏ một hoặc nhiều class css từ thành phần được chọn.

css(): Thiết lập hoặc lấy giá trị của thuộc tính css.

Add Comment