[Bài 7 End]: Tìm hiểu jquery ajax

5/5 - (1 bình chọn)

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về jquery traversing, ở bài này cũng là bài cuối cùng trong series jquery cơ bản, chúng ta sẽ tìm hiểu về jquery ajax.

Ajax là gì?

Ajax là từ viết tắt của Asynchronous JavaScript and XML. Ajax là kỹ thuật truyền dữ liệu với server và cập nhật một phần của trang web mà khổng cần phải tải lại toàn bộ trang web.

Vậy mối liên quan giữa jquery và ajax là gì?

jquery ajax

Jquery cung cấp một số phương thức để thực hiện các chức năng ajax. Chúng ta có thể yêu cầu các text, HTML, XML và JSON từ server sử dụng cả giao thức HTTP GET và HTTP POST, chúng ta cũng có thể lấy dữ liệu từ bên ngoài trực tiếp vào trong phần tử được chọn.

Phương thức jquery load()

Phương thức load() lấy dữ liệu từ server và trả dữ liệu cho phần tử được chọn.

Cú pháp:

$(selector).load(URL,data,callback);

URL: mà bạn muốn lấy dữ liệu.

Data: cặp key/value gửi đi cùng với yêu cầu.

Callback: tên của hàm sẽ được thực thi sau khi phương thức load hoàn thành.

Phương thức jquery get() và post()

Những phương thức này gửi yêu cầu dữ liệu đến server với giao thức HTTP GET và HTTP POST.

Phương thức jquery $.get()

Gửi yêu cầu dữ liệu đến server với giao thức HTTP GET.

Cú pháp:

$.get(URL,callback);

URL: mà bạn muốn lấy dữ liệu.

Callback: tên của hàm sẽ thực thi sau khi yêu cầu thành công

 Phương thức jquery $.post()

Gửi yêu cầu dữ liệu đến server với giao thức HTTP POST.

Cú pháp:

$.post(URL,data,callback);

URL: mà bạn muốn lấy dữ liệu.

Callback: tên của hàm sẽ thực thi sau khi yêu cầu thành công

Kết luận:

Như vậy trải qua serie jquery cơ bản chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về các khái niệm, phương thức, lợi ích…của việc sử dụng jquery trong trang web. Tuy chỉ dừng lại ở mức giới thiệu là chính nhưng thông qua các ví dụ minh họa thì mình nghĩ các bạn sẽ năm bắt được phần nào cách sử dụng jquery rồi. Với những kiến thức đã có được trong serie jquery cơ bản này thì chúng ta sẽ tiếp tục bước qua serie bài tập jquery để được thực hành nhiều hơn với các ứng dụng thường gặp. Chào các bạn và hẹn gặp ở serie bài tập jquery.

Add Comment