Giới hạn số lượng tag trong wordpress Tag Cloud Widget

4.8/5 - (6 bình chọn)
Giới hạn số lượng tag trong wordpress

Giới hạn số lượng tag trong wordpress

Nếu bạn có sử dụng tag cloud widget, widget mặc định của wordpress để hiện thị các thẻ tag ra ngoài thì đôi lúc bạn sẽ thấy nó rất rối mắt nếu như số lượng tag nhiều. Vậy làm sao để giới hạn số lượng tag hiện thị ra ngoài?
Bạn chỉ cần copy đoạn code dưới đây bỏ vào file functions.php của theme là được. Trong đó chú ý đến biến $args[‘number’]. Biến này có chức năng giới hạn số lượng tag, như code demo là mình giới hạn có 10 tag hiện thị.

//Register tag cloud filter callback
add_filter('widget_tag_cloud_args', 'tag_widget_limit');
//Limit number of tags inside widget
function tag_widget_limit($args){
 //Check if taxonomy option inside widget is set to tags
 if(isset($args['taxonomy']) && $args['taxonomy'] == 'post_tag'){
  $args['number'] = 10; //Limit number of tags
 }
 return $args;
}

Add Comment