Bảng mã màu HTML: Hex, RBG – Cách lấy mã màu bất kỳ trong HTML

5/5 - (7 bình chọn)
Bảng mã màu HTML

Bảng mã màu HTML

Như các bạn đã biết, trong thiết kế website mã màu rất quan trọng. Chọn đúng mã màu là đã thành công một nửa rồi. Và trong bài viết này BlogIT sẽ giới thiệu cho bạn các bảng mã màu trong HTML, đã được sắp xếp theo từng mục đích và nhóm màu khác nhau.

Bảng màu thường dùng

#EEEEEE#DDDDDD#CCCCCC#BBBBBB#AAAAAA#999999
#888888#777777#666666#555555#444444#333333
#222222#111111#000000#FF0000#EE0000#DD0000
#CC0000#BB0000#AA0000#990000#880000#770000
#660000#550000#440000#330000#220000#110000
#FFFFFF#FFFFCC#FFFF99#FFFF66#FFFF33#FFFF00
#CCFFFF#CCFFCC#CCFF99#CCFF66#CCFF33#CCFF00
#99FFFF#99FFCC#99FF99#99FF66#99FF33#99FF00
#66FFFF#66FFCC#66FF99#66FF66#66FF33#66FF00
#33FFFF#33FFCC#33FF99#33FF66#33FF33#33FF00
#00FFFF#00FFCC#00FF99#00FF66#00FF33#00FF00
#FFCCFF#FFCCCC#FFCC99#FFCC66#FFCC33#FFCC00
#CCCCFF#CCCCCC#CCCC99#CCCC66#CCCC33#CCCC00
#99CCFF#99CCCC#99CC99#99CC66#99CC33#99CC00
#66CCFF#66CCCC#66CC99#66CC66#66CC33#66CC00
#33CCFF#33CCCC#33CC99#33CC66#33CC33#33CC00
#00CCFF#00CCCC#33CC66#33CC33#00CC99#00CC66
#00CC33#00CC00#FF99FF#FF99CC#FF9999#FF9966
#FF9933#FF9900#CC99FF#CC99CC#CC9999#CC9966
#CC9933#CC9900#9999FF#9999CC#999999#999966
#999933#999900#6699FF#6699CC#669999#669966
#669933#669900#3399FF#3399CC#339999#339966
#339933#339900#0099FF#0099CC#009999#009966
#009933#009900#FF66FF#FF66CC#FF6699#FF6666
#FF6633#FF6600#CC66FF#CC66CC#CC6699#CC6666
#CC6633#CC6600#9966FF#9966CC#996699#996666
#996633#996600#6666FF#6666CC#666699#666666
#666633#666600#3366FF#3366CC#336699#336666
#336633#336600#0066FF#0066CC#006699#006666
#006633#006600#FF33FF#FF33CC#FF3399#FF3366
#FF3333#FF3300#CC33FF#CC33CC#CC3399#CC3366
#CC3333#CC3300#9933FF#9933CC#993399#993366
#993333#993300#6633FF#6633CC#663399#663366
#663333#663300#3333FF#3333CC#333399#333366
#333333#333300#0033FF#FF3333#0033CC#003399
#003366#003333#003300#FF00FF#FF00CC#FF0099
#FF0066#FF0033#FF0000#CC00FF#CC00CC#CC0099
#CC0066#CC0033#CC0000#9900FF#9900CC#990099
#990066#990033#990000#6600FF#6600CC#660099
#660066#660033#660000#3300FF#3300CC#330099
#330066#330033#330000#0000FF#0000CC#000099
#000066#000033#00FF00#00EE00#00DD00#00CC00
#00BB00#00AA00#009900#008800#007700#006600
#005500#004400#003300#002200#001100#0000FF
#0000EE#0000DD#0000CC#0000BB#0000AA#000099
#000088#000077#000055#000044#000022#000011

Màu sắc gần màu Hồng (Pink)

TÊN MÀUMÃ HEXMÀU HIỂN THỊ
 Pink#FFC0CB
 LightPink#FFB6C1
 HotPink#FF69B4
 DeepPink#FF1493
 PaleVioletRed#DB7093
 MediumVioletRed#C71585

Màu sắc gần màu Tím (Purple)

TÊN MÀUMÃ HEXMÀU HIỂN THỊ
 Lavender#E6E6FA
 Thistle#D8BFD8
 Plum#DDA0DD
 Orchid#DA70D6
 Violet#EE82EE
 Fuchsia/Magenta#FF00FF
 MediumOrchid#BA55D3
 DarkOrchid#9932CC
 DarkViolet#9400D3
 BlueViolet#8A2BE2
 DarkMagenta#8B008B
 Purple#800080
 MediumPurple#9370DB
 MediumSlateBlue#7B68EE
 SlateBlue#6A5ACD
 DarkSlateBlue#483D8B
 RebeccaPurple#663399
 Indigo#4B0082

Màu sắc gần màu Đỏ (Red)

TÊN MÀUMÃ HEXMÀU HIỂN THỊ
 LightSalmon#FFA07A
 Salmon#FA8072
 DarkSalmon#E9967A
 LightCoral#F08080
 IndianRed#CD5C5C
 Crimson#DC143C
 Red#FF0000
 FireBrick#B22222
 DarkRed#8B0000

Màu sắc gần màu Cam (Orange)

TÊN MÀUMÃ HEXMÀU HIỂN THỊ
 Orange#FFA500
 DarkOrange#FF8C00
 Coral#FF7F50
 Tomato#FF6347
 OrangeRed#FF4500

Màu sắc gần màu Vàng (Yellow)

TÊN MÀUMÃ HEXMÀU HIỂN THỊ
 Gold#FFD700
 Yellow#FFFF00
 LightYellow#FFFFE0
 LemonChiffon#FFFACD
 LightGoldenRodYellow#FAFAD2
 PapayaWhip#FFEFD5
 Moccasin#FFE4B5
 PeachPuff#FFDAB9
 PaleGoldenRod#EEE8AA
 Khaki#F0E68C
 DarkKhaki#BDB76B

Màu sắc gần màu Xanh lá cây (Green)

TÊN MÀUMÃ HEXMÀU HIỂN THỊ
 GreenYellow#ADFF2F
 Chartreuse#7FFF00
 LawnGreen#7CFC00
 Lime#00FF00
 LimeGreen#32CD32
 PaleGreen#98FB98
 LightGreen#90EE90
 MediumSpringGreen#00FA9A
 SpringGreen#00FF7F
 MediumSeaGreen#3CB371
 SeaGreen#2E8B57
 ForestGreen#228B22
 Green#008000
 DarkGreen#006400
 YellowGreen#9ACD32
 OliveDrab#6B8E23
 DarkOliveGreen#556B2F
 MediumAquaMarine#66CDAA
 DarkSeaGreen#8FBC8F
 LightSeaGreen#20B2AA
 DarkCyan#008B8B
 Teal#008080

Màu sắc gần màu Xanh Cyan (Cyan)

TÊN MÀUMÃ HEXMÀU HIỂN THỊ
 Aqua#00FFFF
 Cyan#00FFFF
 LightCyan#E0FFFF
 PaleTurquoise#AFEEEE
 Aquamarine#7FFFD4
 Turquoise#40E0D0
 MediumTurquoise#48D1CC
 DarkTurquoise#00CED1

Màu sắc gần màu Xanh da trời (Blue)

TÊN MÀUMÃ HEXMÀU HIỂN THỊ
 CadetBlue#5F9EA0
 SteelBlue#4682B4
 LightSteelBlue#B0C4DE
 LightBlue#ADD8E6
 PowderBlue#B0E0E6
 LightSkyBlue#87CEFA
 SkyBlue#87CEEB
 CornflowerBlue#6495ED
 DeepSkyBlue#00BFFF
 DodgerBlue#1E90FF
 RoyalBlue#4169E1
 Blue#0000FF
 MediumBlue#0000CD
 DarkBlue#00008B
 Navy#000080
 MidnightBlue#191970

Màu sắc gần màu Nâu (Brown)

TÊN MÀUMÃ HEXMÀU HIỂN THỊ
 Cornsilk#FFF8DC
 BlanchedAlmond#FFEBCD
 Bisque#FFE4C4
 NavajoWhite#FFDEAD
 Wheat#F5DEB3
 BurlyWood#DEB887
 Tan#D2B48C
 RosyBrown#BC8F8F
 SandyBrown#F4A460
 GoldenRod#DAA520
 DarkGoldenRod#B8860B
 Peru#CD853F
 Chocolate#D2691E
 Olive#808000
 SaddleBrown#8B4513
 Sienna#A0522D
 Brown#A52A2A
 Maroon#800000

Màu sắc gần màu Trắng (White)

TÊN MÀUMÃ HEXMÀU HIỂN THỊ
 White#FFFFFF
 Snow#FFFAFA
 HoneyDew#F0FFF0
 MintCream#F5FFFA
 Azure#F0FFFF
 AliceBlue#F0F8FF
 GhostWhite#F8F8FF
 WhiteSmoke#F5F5F5
 SeaShell#FFF5EE
 Beige#F5F5DC
 OldLace#FDF5E6
 FloralWhite#FFFAF0
 Ivory#FFFFF0
 AntiqueWhite#FAEBD7
 Linen#FAF0E6
 LavenderBlush#FFF0F5
 MistyRose#FFE4E1

Màu sắc gần màu Xám (Grey)

TÊN MÀUMÃ HEXMÀU HIỂN THỊ
 Gainsboro#DCDCDC
 LightGray#D3D3D3
 Silver#C0C0C0
 DarkGray#A9A9A9
 DimGray#696969
 Gray#808080
 LightSlateGray#778899
 SlateGray#708090
 DarkSlateGray#2F4F4F
 Black#000000

Bảng màu theo sắc thái

Sắc Đen – Xám

Gray ShadesHEXRGB
HTML Black#000000 rgb(0,0,0)
#080808 rgb(8,8,8)
#101010 rgb(16,16,16)
#181818 rgb(24,24,24)
#202020 rgb(32,32,32)
#282828 rgb(40,40,40)
#303030 rgb(48,48,48)
#383838 rgb(56,56,56)
#404040 rgb(64,64,64)
#484848 rgb(72,72,72)
#505050 rgb(80,80,80)
#585858 rgb(88,88,88)
#606060 rgb(96,96,96)
#686868 rgb(104,104,104)
#696969 rgb(105,105,105)
#707070 rgb(112,112,112)
#787878 rgb(120,120,120)
HTML Gray#808080 rgb(128,128,128)
#888888 rgb(136,136,136)
#909090 rgb(144,144,144)
#989898 rgb(152,152,152)
#A0A0A0 rgb(160,160,160)
#A8A8A8 rgb(168,168,168)
HTML DarkGray !!!#A9A9A9 rgb(169,169,169)
#B0B0B0 rgb(176,176,176)
#B8B8B8 rgb(184,184,184)
X11 Gray#BEBEBE rgb(190,190,190)
HTML Silver#C0C0C0 rgb(192,192,192)
#C8C8C8 rgb(200,200,200)
#D0D0D0 rgb(208,208,208)
HTML LightGray#D3D3D3 rgb(211,211,211)
#D8D8D8 rgb(216,216,216)
HTML Gainsboro#DCDCDC rgb(220,220,220)
#E0E0E0 rgb(224,224,224)
#E8E8E8 rgb(232,232,232)
#F0F0F0 rgb(240,240,240)
HTML WhiteSmoke#F5F5F5 rgb(245,245,245)
#F8F8F8 rgb(248,248,248)
HTML White#FFFFFF rgb(255,255,255)

Sắc Đỏ

Red LightHEXRGB
#000000 rgb(0,0,0)
#080000 rgb(8,0,0)
#100000 rgb(16,0,0)
#180000 rgb(24,0,0)
#200000 rgb(32,0,0)
#280000 rgb(40,0,0)
#300000 rgb(48,0,0)
#380000 rgb(56,0,0)
#400000 rgb(64,0,0)
#480000 rgb(72,0,0)
#500000 rgb(80,0,0)
#580000 rgb(88,0,0)
#600000 rgb(96,0,0)
#680000 rgb(104,0,0)
#700000 rgb(112,0,0)
#780000 rgb(120,0,0)
#800000 rgb(128,0,0)
#880000 rgb(136,0,0)
#900000 rgb(144,0,0)
#980000 rgb(152,0,0)
#A00000 rgb(160,0,0)
#A80000 rgb(168,0,0)
#B00000 rgb(176,0,0)
#B80000 rgb(184,0,0)
#C00000 rgb(192,0,0)
#C80000 rgb(200,0,0)
#D00000 rgb(208,0,0)
#D80000 rgb(216,0,0)
#E00000 rgb(224,0,0)
#E80000 rgb(232,0,0)
#F00000 rgb(240,0,0)
#F80000 rgb(248,0,0)
#FF0000 rgb(255,0,0)

Web Safe Colors

0000000000330000660000990000CC0000FF
0033000033330033660033990033CC0033FF
0066000066330066660066990066CC0066FF
0099000099330099660099990099CC0099FF
00CC0000CC3300CC6600CC9900CCCC00CCFF
00FF0000FF3300FF6600FF9900FFCC00FFFF
3300003300333300663300993300CC3300FF
3333003333333333663333993333CC3333FF
3366003366333366663366993366CC3366FF
3399003399333399663399993399CC3399FF
33CC0033CC3333CC6633CC9933CCCC33CCFF
33FF0033FF3333FF6633FF9933FFCC33FFFF
6600006600336600666600996600CC6600FF
6633006633336633666633996633CC6633FF
6666006666336666666666996666CC6666FF
6699006699336699666699996699CC6699FF
66CC0066CC3366CC6666CC9966CCCC66CCFF
66FF0066FF3366FF6666FF9966FFCC66FFFF
9900009900339900669900999900CC9900FF
9933009933339933669933999933CC9933FF
9966009966339966669966999966CC9966FF
9999009999339999669999999999CC9999FF
99CC0099CC3399CC6699CC9999CCCC99CCFF
99FF0099FF3399FF6699FF9999FFCC99FFFF
CC0000CC0033CC0066CC0099CC00CCCC00FF
CC3300CC3333CC3366CC3399CC33CCCC33FF
CC6600CC6633CC6666CC6699CC66CCCC66FF
CC9900CC9933CC9966CC9999CC99CCCC99FF
CCCC00CCCC33CCCC66CCCC99CCCCCCCCCCFF
CCFF00CCFF33CCFF66CCFF99CCFFCCCCFFFF
FF0000FF0033FF0066FF0099FF00CCFF00FF
FF3300FF3333FF3366FF3399FF33CCFF33FF
FF6600FF6633FF6666FF6699FF66CCFF66FF
FF9900FF9933FF9966FF9999FF99CCFF99FF
FFCC00FFCC33FFCC66FFCC99FFCCCCFFCCFF
FFFF00FFFF33FFFF66FFFF99FFFFCCFFFFFF

Hi vọng bảng tổng hợp mã màu HTML này của BlogIT sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình làm việc và học tập.

Cách lấy mã màu bất kỳ trên trang sử dụng trình duyệt

Đôi khi các bạn lướt web hoặc tham khảo màu sắc thiết kế đâu đó ngoài kia. Và nhận ra à cái màu họ dùng thật đẹp và muốn áp dụng vào trong thiết kế của mình. Nhưng các bạn lại không biết mã màu của nó thì làm sao.

Các đơn giản nhất là bạn hãy sử Chrome và bật chế độ Develop (F12). Hoặc cũng có thể chuột phải vào phần tử màu muốn lấy. ở tab style các bạn chấn vào bất kỳ mục nào có định dạng màu (color). Nó sẽ hiện lên bảng mã màu cho bạn lựa chọn. Bạn có thể pick vào bất kỳ màu nào trên trang web là có thể lấy được.

Chúc bạn lựa chọn được đúng mã màu yêu thích của mình.

Add Comment