[Bài 3] Biến, hằng và các kiểu dữ liệu trong PHP

5/5 - (4 bình chọn)
Biến, hằng và các kiểu dữ liệu trong PHP

Biến, hằng và các kiểu dữ liệu trong PHP

Chào các bạn, tiếp tục với series tự học PHP căn bản, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu biến, hằng và các kiểu dữ liệu trong PHP. Nếu bạn đã từng học 1 qua 1 ngôn ngữ lập trình bất kỳ thì chắc hẳn đã hiểu về khái niệm biến, hằng cũng như các kiểu dữ liệu của rồi đúng không.

Biến, hằng trong PHP

Biến được sử dụng để lưu trữ dữ liệu như chuỗi, số, mảng… nào đó thông qua tên biến. Biến khác với hằng ở chỗ giá trị của biến có thể thay đổi trong quá trình chạy chương trình, còn giá trị của hằng là bất di bất dịch, không thay đổi.(trừ hằng magic)

Những điều quan trọng cần nắm về biến trong PHP:

  • Trong PHP, biến không cần phải khai báo trước khi gán giá trị cho nó. PHP tự động hiểu kiểu dữ liệu dựa trên giá trị của nó.
  • Sau khi khai báo, biến có thể được sử dụng lại trong chương trình.
  • Dùng ký hiệu “=” (dấu bằng) để gán giá trị cho biến

Để khai báo biến trong PHP, ta sử dụng cú pháp: $tenbien = giatri;

$txt = 'hello word';
$num = 100;
$arr = ['text', 2];

Quy tắc đặt tên biến trong PHP:

  • Tất cả biến trong PHP bắt đầu bằng ký hiệu “$” (dấu đô la), tiếp theo là tên biến
  • Tên biến phải bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới “_”
  • Tên biến không được bắt đầu bằng số
  • Tên biến chỉ được chứa chữ cái, chữ số và dấu gạch dưới
  • Tên biến không được chứa khoảng trắng

Đặc biệt, trong PHP phân biệt chữ hoa và chữ thường. Do đó, lúc đặt tên biến phải hết sức chú ý. VD: $num khác với $NUM

Khai báo hằng trong PHP

Để khai báo hằng trong PHP, ta sử dụng hàm define(tenhang, gia tri);

define(NUM, 203);
define(TEXT, 'Hello word');

Quy tắc đặt tên của hằng tuân theo quy tắc đặt tên biến như ở trên. Với ngoại lệ: không sử dụng ký hiệu “$”.

Để dễ dàng phân biệt với các biến thông thường, khi khai báo hằng, ta thường dùng chữ cái viết hoa nhằm làm nổi bật tên hằng.

Các kiểu dữ liệu trong PHP

PHP hỗ trợ tất cả 8 kiểu dữ liệu: Integer, Float, String, Booleans, Array, Object, resource và NULL.

Dưới đây là chi tiết về các kiểu dữ liệu trong PHP:

Kiểu giá trị Integer

Kiểu giá trị Integer sử dụng 4 byte của bộ nhớ. Đây là kiểu giá trị nguyên (không phải là số thực) và có giá trị nằm trong khoảng từ -2 tỷ đến 2 tỷ.

$a = 123; // decimal number
var_dump($a);
echo "n";
 
$b = -123; // a negative number
var_dump($b);
echo "n";
 
$c = 0x1A; // hexadecimal number
var_dump($c);
echo "n";
 
$d = 0123; // octal number
var_dump($d);

Kiểu dữ liệu Float

Kiểu dữ liệu Float là kiểu dữ liệu số thực, cho phép chứa các số thưc.

$a = 1.234;
var_dump($a);
echo "n";
 
$b = 10.2e3;
var_dump($b);
echo "n";
 
$c = 4E-10;
var_dump($c);

Kiểu String

Kiểu String được sử dụng để chứa các dữ liệu như là các ký tự văn bản, ký tự đặc biệt và các chữ số. Dữ liệu kiểu string được đặt trong cặp dấu nháy kép (“”) hoặc nháy đơn (”) chỉ định một xâu (hay còn gọi là chuỗi ký tự).

$a = 'Hello world!';
echo $a;
echo "n";
 
$b = "Hello world!";
echo $b;
echo "n";
 
$c = 'Stay here, I'll be back.';
echo $c;

Kiểu booleans

Kiểu booleans chứa các giá trị logic, hoặc true hoặc false.

$show_error = True;
var_dump($show_error);

Kiểu array và object chúng ta sẽ tìm hiểu ở những bài sau.

Kiểu null

Kiểu null biểu diễn cho biến rỗng, có giá trị là NULL.

$a = NULL;
var_dump($a);
echo "n";

$b = 2;
var_dump($b);
unset($b);
echo "n";
var_dump($b);

Kiểu resource

Kiểu resource là kiểu dữ liệu đặc biệt, tham chiếu đến 1 resource bên ngoài

$handle = fopen("note.txt", "r");
var_dump($handle);

Đến đây là chúng ta đã tìm hiểu xong về biến, hằng và các kiểu dữ liệu trong PHP rồi. Khá là căn bản nên các bạn cần phải nắm rõ trước khi đi tiếp nhé. Ở bài sau ta sẽ tìm hiều toán tử trong PHP.

Từ khóa tìm kiếm:

  • check bien null trong php

Add Comment