[Bài 4] Toán tử trong PHP, Các loại toán tử và biểu thức!

Toán tử trong PHP

Toán tử trong PHP

Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong series tự học php cơ bản. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về toán tử trong PHP.

Mặc định, PHP hỗ trợ chúng ta các loại toán tử sau:

Toán tử gán

Toán tử này lấy giá trị của toán hạng bên phải gán cho toán hạng bên trái. VD:

$a = 1;
$b = "hello";

Toán tử số học

Là dạng phép tính giản đơn cộng, trừ, nhân, chia trong số học. Ngoài ra còn có phép chia lấy dư (%). Được sử dụng để lấy ra đơn vị dư của 1 phép toán.

$c = $a + $b; //toán tử cộng
$e = 10 - 8; // toán tử trừ
$d = $e * 2; // toán tử nhân
$h = 9 / 3; //toán tử chia
$k = 10 % 3; //toán tử lấy dư (kq = 1)

Toán tử so sánh

Là toán tử được sử dụng để thực hiện các phép toán so sánh giữa hai toán hạng. Kết quả trả về là kiểu boolean(true hoặc false)

$a = 5; // gán 5 cho $a
$a == '5'; //kiểm tra giá trị của a có bằng chuỗi 5 hay không. kq: true
$a !=5; //kiểm tra giá trị của a có khác 5 hay không. kq: false
$a === '5'//kiểm tra $a có đồng nhất với 5 hay không. kq: false
$a < 7; // kq: false
$a >= 3; //kiểm tra giá trị của $a có lớn hơn hoặc bằng 3 không, kq: true
$a > 7; //kq: true
$a <= 4; //kq: false

Các bạn chú ý ở phép “===” và “==”: 3 dấu bằng thì so sánh cả giá trị lẫn kiểu dữ liệu, 2 dấu bằng thì chỉ so sánh giá trị.

Toán tử logic trong PHP

Toán tử logic trong PHP

Toán tử logic

Toán tử logic là ký hiệu dùng để kết hợp hay phủ định biểu thức có chứa các toán tử so sánh, những biểu thức dùng toán tử logic trả về giá trị kiểu boolean(true hoặc false).

Ngoài 3 toán tử trên còn có toán tử XOR nữa, nhưng ít được sử dụng nên mình không đưa vào. Các bạn có thể tự tìm hiểu thêm nếu muốn.

Toán tử tăng/giảm

Toán tử này dùng để tăng, giảm giá trị hiện tạ lên/xuống 1 đơn vị. Sử dụng dấu ++ hoặc –. Phép toán này hay gặp trong các vòng lặp.

++$a; //tăng $a lên 1 đơn vị, sau đó trả về $a
$b++; //trả về $b, sau đo tăng $b lên 1 đơn vị
--$c; //giảm $c 1 đơn vị, sau đó trả về $c
$d--; //trả về $d, sau đó giảm $d 1 đơn vị

VD:

// toán tử tăng
$x = 1;
$y = ++$x;    // $x = 2, $y = 2
$y = $x++;    // $x = 3, $y = 2

// toán tử giảm
$y = $x--;    // $x = 2, $y = 3
$y = --$x;    // $x = 1, $y = 1

Toán tử chuỗi

Toán tử này chủ yếu dùng để nối chuỗi.

$a = "blogit.vn";
$b = " xin chào";
$c = $a.$b; // $c = "blogit.vn xin chào";
$c.= " các bạn!"; //$c = "blogit.vn xin chào các bạn";

Ngoài các toán tử trên, còn có toán tử về mảng, phần này phức tạp hơn nên sẽ để dành cho sau này.

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong các toán tử trong PHP rồi, ở bài tiếp theo mình sẽ nói về lệnh rẽ nhánh cũng như vòng lặp trong PHP. Cám ơn các bạn đã theo dõi. Nếu muốn xem đầy đủ các toán tử trong PHP thì các bạn có thể truy cập tại đây

Từ khóa tìm kiếm:

  • bài tập toán tử trong c

Add Comment